'Εκθεση εσόδων - εξόδων Δ' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019