Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 21/10/2019

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

 

Αναλυτική Πρόσκληση