Πρόθεση δημοπράτησης έργου: «Κατασκευή Οδού Προσπέλασης στον Τόπο του Βοσκού»

Π.Ε. Ρεθύμνης: Πρόθεση δημοπράτησης έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης και με Τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001» με Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης . 5ο Υποέργο : «Κατασκευή Οδού Προσπέλασης στον Τόπο του Βοσκού»

 

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου