Κοινοποίηση πίνακα εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 07/01/2020

Ενημερώνουμε τους δημότες οτι ο Ε.Λ.Γ.Α απέστειλε, σήμερα 06/07/2020, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών απο το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 07/01/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών του Δήμου Ανωγείων.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 16/07/2020.

Οι παραγωγοί δεν μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Επανεκτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 (Ειδικές περιπτώσεις εκτιμήσεων) παρ. 2 του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 1668/27.11.2011/τ.Β.) που αναφέρει ότι: «Τα πορίσματα της Επιτροπής αυτής δεσμεύουν τόσο τον ΕΛ.Γ.Α. όσο και τους ασφαλισμένους και είναι οριστικά και τελεσίδικα».  

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το πόρισμα για την δήλωση ζημιάς του προσερχόμενος στα γραφεία του Δήμου ή καλώντας  στο τηλέφωνο 28340-32506 κ. Κουνάλη Χαρά.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα σχετικά έγγραφα.

Ανακοίνωση

Συνοπτικό σημείωμα πορισμάτων εκτίμησης φυτικής παραγωγής

Πρακτικό Συνολικής Εκτίμησης

 

Υποσημείωση: Τα ποσά των αποζημιώσεων πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων απο την Παρασκευή 03/07/2020. Βασική προϋπόθεση για να αποζημιωθεί ο κάθε παραγωγός είναι να έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα η ασφαλιστική εισφορά Ελγα 2019, και να μην υπάρχει κάποια εκκρεμότητα στις εισφορές Ελγά των δύο προηγούμενων ετών (2018 και 2017). 

Το ποσό της αποζημίωσης της 3ης Ιουλίου αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 35% θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τέλος του έτους 2020.

Απο τον Ελγά