ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ»

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013Ανώγεια, 12 Μαρτίου 2013Αριθμ. Πρωτ. : 908ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-IMAST» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 INTERREG.Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝΔ/νση: ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥΤ.Κ.: 74051Τηλ.: 28340-32541Fax.: 28340-32519Διαδικασία ΔιεξαγωγήςΔιαγωνισμού: Ανοιχτός διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τησυμφερότερη προσφορά.Ισχύουσες διατάξεις: α)Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσειςσυναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19Α/1995).β)απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμόςπρομηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185Β/1993)γ)N.3463/2006 «ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114Α/2006)δ)Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010)Προϋπολογισμός: 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%Προθεσμία παράδοσης: τρεις (3) μήνεςΧρηματοδότηση: Το έργο, με διακριτικό τίτλο IMAST, συγχρηματοδοτείται από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους τηςΕλλάδος και της Κύπρου σε ποσοστό 20%Εγγύηση Συμμετοχής: 2.000,00 ευρώΤόπος διεξαγωγής: Δημοτικό κατάστημα Δ. Ανωγείων ΚρήτηςΠροθεσμία παραλαβήςτευχών διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχηδημοπράτησης, έναντι του ποσού 10,00€, από το δημοτικό κατάστημα τουΔήμου Ανωγείων (Δ/ΝΣΗ: Δημαρχείο Ανωγείων ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 74051, τηλ:2834032541, fax: 2834032519, email: tydanogion@gmail.com) αρμόδιος κ.Ιωάννης Αναστασάκης )έως τις 12 Απριλίου 2013 ώρα 14:30.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013Προθεσμία υποβολήςπροσφορών: Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνειείτε με αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό στηνπαραπάνω διεύθυνση με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θαπεριέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίαςδιενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 16 Απριλίου 2013, ώρα 14:30είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού (άρθρα 3 παρ.6,11 παρ.4ΕΚΠΟΤΑ) την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού17 Απριλίου 2013 μέχρι ώρα 10:00 πμΗμερομηνία διενέργειαςΔιαγωνισμού: 17 Απριλίου 2013 ώρα 10:00 πμΕιδικοί Όροι:Γλώσσα σύνταξηςαιτήσεων συμμετοχής: ΕλληνικήΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

Ανώγεια, 12 Μαρτίου 2013

Αριθμ. Πρωτ. : 908

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-IMAST» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 INTERREG.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Δ/νση: ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τ.Κ.: 74051

Τηλ.: 28340-32541

Fax.: 28340-32519

Διαδικασία Διεξαγωγής

Διαγωνισμού: Ανοιχτός διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη

συμφερότερη προσφορά.

Ισχύουσες διατάξεις: α)Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19Α/1995).

β)απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός

προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185Β/1993)

γ)N.3463/2006 «ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114Α/2006)

δ)Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010)

Προϋπολογισμός: 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Προθεσμία παράδοσης: τρεις (3) μήνες

Χρηματοδότηση: Το έργο, με διακριτικό τίτλο IMAST, συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της

Ελλάδος και της Κύπρου σε ποσοστό 20%

Εγγύηση Συμμετοχής: 2.000,00 ευρώ

Τόπος διεξαγωγής: Δημοτικό κατάστημα Δ. Ανωγείων Κρήτης

Προθεσμία παραλαβής

τευχών διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη

δημοπράτησης, έναντι του ποσού 10,00€, από το δημοτικό κατάστημα του

Δήμου Ανωγείων (Δ/ΝΣΗ: Δημαρχείο Ανωγείων ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 74051, τηλ:

2834032541, fax: 2834032519, email: tydanogion@gmail.com) αρμόδιος κ.

Ιωάννης Αναστασάκης )

έως τις 12 Απριλίου 2013 ώρα 14:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

Προθεσμία υποβολής

προσφορών: Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει

είτε με αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό στην

παραπάνω διεύθυνση με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα

περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 16 Απριλίου 2013, ώρα 14:30

είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού (άρθρα 3 παρ.6,11 παρ.4

ΕΚΠΟΤΑ) την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού

17 Απριλίου 2013 μέχρι ώρα 10:00 πμ

Ημερομηνία διενέργειας

Διαγωνισμού: 17 Απριλίου 2013 ώρα 10:00 πμ

Ειδικοί Όροι:

Γλώσσα σύνταξης

αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ