8/10/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 'Έργο «Τόπος του βοσκού Δήμου Ανωγείων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη :

1)    Την αριθμ. 7506/18-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με ΑΔΑ: ΒΛΛΥ7ΛΚ-Θ00 περί ένταξης της πράξης «Τόπος του Βοσκού» με κωδικό ΜΙS 446529 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου της περιόδου 2007-2013.

2)    Την προγραμματική σύμβαση από την 07-05-2013, με ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7ΛΚ-ΤΕ2 μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και της Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη «Τόπος του Βοσκού».

3)    Την αριθμ. 110850/41332/12-11-2013, με ΑΔΑ: ΒΛ1Λ7ΛΚ-Γ16 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «Τόπος του Βοσκού Δήμου Ανωγείων» του Περιφερειάρχη Κρήτης.

4)    Την αριθμ. 4440/6-8-2015 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, περί προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης.

5)    Την αριθμ. 651/21-08-2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης των όρων της αρχικής διακήρυξης.

6)    Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7)    Το Π.Δ 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α / 2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης».

8)    Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

9)    Την αριθμ. 35130/739/2010 ( ΦΕΚ 1291 Β /2010)  Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη. δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

10) διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α / 2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α / 2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 ΕΚ».

12) Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014. 

13)  Tην αριθμ. 193/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί  ορισμού μελών ετήσιων επιτροπών πρόχειρων, τακτικών διαγωνισμών, ενστάσεων και παραλαβής αυτών στην Π.Ε.Ρ.

14) Τον προηγηθέντα πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Α.Προκήρυξης 103887/27-08-2015) που κρίθηκε άγονος ως προς τα τμήματα Α΄, Β΄, & Ε΄ που αφορούσαν στην προμήθεια :  έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, γενικός εξοπλισμός, και ηλεκτρικός εξοπλισμός, αντίστοιχα,  για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του βοσκού Δήμου Ανωγείων», λόγω μη ύπαρξης καμίας προσφοράς, σύμφωνα με το πρακτικό 1/16-9-2015 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

15) Την αριθμ. 799/2015 .απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται  το αρ. 1/16-9-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. Κηρύσσεται άγονος ο διεξαχθής πρόχειρος μειοδοτικός  διαγωνισμός (Α.Π. 103887/27-08-2015), ως προς τα τμήματα Α΄( έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός), Β΄ (γενικός εξοπλισμός) & Ε΄ (ηλεκτρικός εξοπλισμός), και αποφασίζεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ΠΔ 118/2007 και στο άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95 με δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά με σκοπό την ανάθεση της προμήθειας, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, γενικός εξοπλισμός, και ηλεκτρικός εξοπλισμός,  για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του βοσκού Δήμου Ανωγείων» πρ/σμού δαπάνης 24.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του βοσκού Δήμου Ανωγείων»

 Η πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Προσφορές γίνονται δεκτές  είτε για το σύνολο του έργου (Τμήμα Α + Τμήμα Β + Τμήμα Ε) είτε για ένα ή περισσότερα εκ των τριών τμημάτων του έργου, στο σύνολο των ειδών τους.  Κριτήριο κατακύρωσης επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, είναι η χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα του έργου.   

Διάρκεια  ισχύος των προσφορών :  120 ημέρες από την επομένη της αποσφράγισής τους. 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ), στις   26-10-2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 26-10-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο) υπόψη του Λουκογιαννάκη Νικολάου ή της κας Αγάπης Αποστολάκη (τηλέφωνα επικοινωνίας 2831340751 και 2831340736 αντίστοιχα).

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσμες. Απορρίπτονται  και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης και για το περιεχόμενο των φακέλων της προσφοράς.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (http://www.crete.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί αναλύονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ ,Δ και Ε της παρούσας.

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο την πλήρη πρόσκληση:

Πρόσκληση