ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δήμος Ανωγείων, 01.10.2013                            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ.: 4663

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΡΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛ: 2834032500

ΦΑΞ: 2834031380

 

                                                                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».

 

O Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση «Παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Ανωγείων». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδες και οκτακόσιων ευρώ (22.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ 23%  (4.263,42 €).

 

Η πίστωση για την υπηρεσία προέρχεται από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2013) του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι ενταγμένη στον παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Ανωγείων:

α) ΚΑ 35-7336.005  «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας του Δήμου Ανωγείων»

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. του Π.Δ. 28/80
  2.  του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.

 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει την εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών και τη μίσθωση κατάλληλων μηχανημάτων έργου για την "Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας" του Δήμου Ανωγείων.

 

Οι εργασίες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν είναι:

 

  • Απομάκρυνση εύφλεκτης ξηράς βλάστησης και απορριμμάτων από  δημοτικά και περιαστικά αλσύλλια στην ευρύτερη περιοχή των Ανωγείων συνολικής έκτασης 362,88 στρεμμάτων.
  • Αποκομιδή υπολειμμάτων και απορριμμάτων παρόδιας βλάστησης σε βάθος επέμβασης μέχρι 5 μέτρα από την άκρη του οδοστρώματος  δημοτικών  και αγροτικών δρόμων Καθαρισμός της βλάστησης και εύφλεκτης ύλης (ξερά χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια, κ.α.)  από πρανή και  ρείθρα  εκατέρωθεν της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας περιμετρικά του οικισμού.  Η ύλη που απομακρύνεται θα συλλέγεται σε ασφαλή τοποθεσία εντός του δήμου όπου θα καταστρέφεται.

 

Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδεικνύουν ότι :

  •  Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα με ισχύουσα καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών άδεια κυκλοφορίας- χρήσης μηχανήματος έργου.
  • Οι χειριστές των μηχανημάτων θα κατέχουν νόμιμη άδεια χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
  • Όλο το προσωπικό που θα απασχοληθεί συμπεριλαμβανομένων των χειριστών και των εργατών θα έχει την κατά νόμο απαραίτητη ασφάλιση.

Οι φάκελοί των προσφορών (τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Ανωγείων μέχρι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου  2013 και  ώρα 14.30 μ.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα φθάσουν στο δήμο μέχρι την προηγούμενη μέρα της λήξης προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την  Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 στις 14:30.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Ρούλιος Γεώργιος, Τηλέφωνο: 2834032500, Φαξ: 2834031380, email:groulios@gmail.com).

 

                                                                                            Ο Δήμαρχος Ανωγείων     

                                                                                   Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης