Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου " Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου :

«Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» προϋπολογισμού δαπάνης 54.120,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου "

Μετατροπή Πολύκεντρου σε χώρο μουσικής μελέτης Δήμου Ανωγείων» ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) Δήμου Ανωγείων» του Άξονα Προτεραιότητας 7 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης” με Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.

Ο Ανάδοχος της εν λόγω εργασίας αναλαμβάνει:

Δράση 1 (Παραδοτέο Α) – Έρευνα & Περισυλλογή - Αξιολόγηση – Επεξεργασία Αρχειακού ηχητικού, ηλεκτρονικού και έντυπου Υλικού για την τεκμηρίωση του περιεχομένου της έκθεσης.

Δράση 2 (Παραδοτέο Β) – Δημιουργία εικαστικών - καλλιτεχνικών συνθέσεων στην αίθουσα «Νίκος Ξυλούρης» και στον κεντρικό χώρο εκδηλώσεων

Δράση 3 (Παραδοτέο Γ) – Σχεδιασμός λογότυπου

Δράση4 (Παραδοτέο Δ) – Δημιουργία – εκτύπωση βιβλίου - λευκώματος σχετικού με τη μουσική παράδοση των Ανωγείων.

Δράση 5 (Παραδοτέο Ε) – Δημιουργία Ντοκιμαντέρ για τις ανάγκες ανάδειξης - προβολής μουσικής παράδοσης των Ανωγείων με κορμό αφήγησης τη δημιουργική πορεία στη μουσική του Νίκου Ξυλούρη.

Δράση 6 (Παραδοτέο ΣΤ) – Δημιουργία ιστοσελίδας για τη μουσική παράδοση των Ανωγείων.

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν ολόκληρη την εργασία (σύνολο παραδοτέων).

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος εργασιών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αναλυτική διακήρυξη δίδεται από το τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (τηλ 2831340805 αρμόδια υπάλληλος Χαιρετάκη Γεωργία) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις /κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. OIK. 12699/28-1-2015 διακήρυξη.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό είναι η 20/2/2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 πμ. στο Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ 74100 Ρέθυμνο), που είναι και η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την διακύρηξη