Συνοπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός: Επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

 

Ο Δήμος Ανωγείων

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας και τοποθέτησης αντικεραυνικής προστασίας σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Ανωγείων», προϋπολογισμού  35.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Ανωγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 26η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

 Εμμανουήλ Νικ. Καλλέργης

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Μελέτη

Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διευκρίνηση