5/10/2015 Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμηθειών, Έργο "Προμήθεια δύο θαλάμων τηλεφωνίας & διαδραστικής ενημέρωσης"

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ’ Αποφ. 11389/93)
  2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) ¨Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
  5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
  6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 6ου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
  8. Τις διατάξεις των άρθρων 134-138, 157 και της παρ.5 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014
  9. Tις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/2015

 διακηρύσσει

 ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρούν τους όρους της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής. Η προμήθεια αφορά στην Προμήθεια δύο θαλάμων τηλεφωνίας & διαδραστικής ενημέρωσης του Δήμου Ανωγείων προϋπολογισμού 24.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ανωγείων (Διεύθυνση: Ανώγεια Κρήτης, Τ.Κ 74051) την 14/10/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 14/10/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. (ημέρα διαγωνισμού) στο Δημαρχείο Ανωγείων (Διεύθυνση: Ανώγεια Κρήτης, Τ.Κ 74051) υπόψη της κ. Νταγιαντά Ζαχαρένιας (τηλέφωνο επικοινωνίας 2834032507)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier), με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 13/10/2015, ώρα 15:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος Ανωγείων δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το χρόνο παράδοσης  και για το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσμες. Απορρίπτονται και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά :

Περίληψη Διακήρυξης

Πλήρης Διακήρυξη - Μελέτη

'Εντυπο Παραληπτών