26/04/2018 Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών (του άρθρου 116 και 117 Ν.4412/16) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
τη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Ανωγείων», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.225,81€ χωρίς το ΦΠΑ (ήτοι 35.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). 
 
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή  καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον μειοδότη άνευ ορίου, στο σύνολο της παρεχόμενης προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθ πρωτ. 3937/07-09-2017 μελέτης.  
 

προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Ανωγείων», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.225,81€ χωρίς το ΦΠΑ (ήτοι 35.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων (www.anogeia.gr). 

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

 Εμμανουήλ Νικ. Καλλέργης

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ Αντικεραυνικής