23/10/2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών (του άρθρου 116 ΚΑΙ 117 Ν.4412/16) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων 

προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ », ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ (ήτοι 49.600 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων (www.anogeia.gr). 

 Ο Δήμαρχος Ανωγείων 

 Εμμανουήλ Νικ. Καλλέργης

Διακήρυξη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ