Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Κέντρο Προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη

Ο Δήμος Ανωγείων

προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, ο οποίος αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας», εκτιμώμενης αξίας 612.903,23€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης», εκτιμώμενης αξίας 96.774,19€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 3: «Προβολή – προώθηση του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 88.709,68€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 4: «Οργάνωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 20/12/2018 και ώρα 12:00μμ.

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20/12/2018 και ώρα 01:00μμ.

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα ξεχωριστά. Κάθε Προσφέρων δύναται να υποβάλει προσφορά σε ένα ή περισσότερα Τμήματα του Έργου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ύψους 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που ανέρχεται στο ποσό των:

Για το Τμήμα 1: Δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτών (12.258,06€).

Για το Τμήμα 2: Χιλίων ενιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (1.935,48€).

Για το Τμήμα 3: Χιλίων εφτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (1.774,19€).

Για το Τμήμα 4: Οχτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (806,45€).

Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. Το τεύχος του διαγωνισμού διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.anogeia.gr

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

 

O Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καλλέργης

Περίληψη Προκήρυξης

Τεύχος Προκήρυξης Εργου